Ofec fiscal recaptatori amb l’excusa del medi ambient

by Redacció

Més d’un milió i mig de contribuents ja han començat a rebre la carta de l’Agència Tributària de Catalunya (ATC) en què se’ls informa de l’import que hauran d’abonar en concepte d’impost sobre emissions de diòxid de carboni que dels vehicles de tracció mecànica. La campanya ha suposat l’estrena d’aquest tribut propi de la Generalitat, que pretén gravar les emissions de CO₂ que generen turismes, furgonetes i motocicletes.

La nova taxa s’afegeix a la llarga llista de càrregues fiscals que ja suporta el titular d’un vehicle: l’impost sobre el valor afegit (IVA), l’impost de matriculació, l’impost municipal de circulació i l’impost especial sobre hidrocarburs. Cal comptar-hi també altres gravàmens indirectes, però inevitables, com l’impost sobre la prima de l’assegurança obligatòria, o l’IVA i la taxa per a la DGT que acompanyen la superació de la ITV.

La base imposable de l’enèsim impost que hauran d’abonar els conductors catalans es calcula en funció del nivell d’emissions declarat pel fabricant o importador del vehicle. És a dir, la fitxa tècnica serà l’element que determinarà la quota que caldrà liquidar a l’administració. Encara que durant tot el període impositiu, establert en l’any natural, no s’hagi engegat el cotxe, caldrà passar per caixa. Es gravarà amb idèntica intensitat el titular d’un vehicle de motor de combustió que hagi generat zero emissions a final de l’any, que un propietari del mateix model que l’hagi utilitzat diàriament.

No es tributa en funció de les emissions de diòxid de carboni sinó que es grava la mera propietat del vehicle, fins a 276 euros, amb independència de l’expulsió de gasos d’efecte hivernacle realment produïda. Coincideix a més, que els qui hauran de fer front a unes quotes més altes en concepte d’aquest impost, seran els qui disposin de cotxes amb major antiguitat, mecànicament més contaminants.

En definitiva, es tracta d’un tribut indirecte, que no té en compte la capacitat econòmica del subjecte passiu i que empra una fórmula que penalitza econòmicament, tant en termes relatius com absoluts, les rendes més baixes. Un impost recaptatori, justificat des de premisses fal·laces en nom del medi ambient i amb un esperit indiscutiblement regressiu.

Contingut relacionat:

T'HO RECOMANEM